Birth to 0.9 months Birth asphyxia, prematurity, sepsis/pneumonia, congenital anomalies, tetanus, diarrhea, all other causes of death
1-5.9 months Diarrhea, pneumonia, meningitis, measles, malaria, pertussis, injury, AIDS, all other causes of death
6-11.9 months
12-23.9 months
24-59.9 months